ކުރިމަގު ޓީމް

ކުރިމަގު ޓީމް

މެޓްރިކްސް: އިންސާނުންނާއި ދެކޮޅަށް މެށިންތަށް

ފިލްމް ފެށެނީ ފޯން ކޯލަކުންނެވެ. ގުޅައިގެން ތިބި ދެމީހުންނަކީ ދެ ހެކަރުންނެވެ. ހެކް ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ. އެތަނުން އެކަކު ހުރީ މެޓްރިކްސް ނަމަކަށް ކިޔާ ކޮމްޕިއުޓަރު ޕްރޮގްރާމެއްގެ...

Read more

ތަރިތަކާއި ބެހޭ އެޕް ރިވިއު: ސްކައި ވިއު ލައިޓް އަދި ސްޓާ ޗާޓް

        ސްކައިވިއު ލައިޓްގެ ފާހަނގަ ކޮށްލެވޭ ފީޗާސް ތަށް: ޕްލެނެޓް، ކޮންސްޓްލޭޝަން އަދި ސެޓަލައިޓް ތަށް ހިމެނިފައި ވުން. ފޯނު މައްޗަށް ދިއްކުރުމުން...

Read more

ނާސާގެ އިންސައިޓް އިން ސަތޭކަ އަށްވުރެ ގިނަ ބިންހެލުން ރެކޯޑު ކޮށްފި.

ބިންހެލުން ރެކޯޑު ކުރާ އާލާތް މާސްގެ ބިންގަނޑަށް ޖެހިތާ 10 މަސް ތެރޭގައި 174 މާސްކުއޭކް (ބިންހެލުން) ވަނީ ރިކޯޑު ކޮށްފައެވެ. މިއީ މާސްގެ ބިންގަނޑުގައި އުފެދިފައިވާ...

Read more

ދުނިޔެ ފިޔަވާ އިންސާނުން ދިރިއުޅެން އެންމެ އެކަށޭނަ ޕްލެނެޓް

ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކާއި ބޮޑެތި ބިލިޔަނަރުން އެކަތިގަނޑަކަށް ނިކުމެ ރޭސް ޖަހަމުން ދަނީ މާސް އާއި ދިމާލަށެވެ. ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުރީގައި އުޅެނީ އެމެރިކާ، ރަށިޔާ...

Read more

އިންސާނުން އަދި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކާއި ބެހޭ ގަރާރު 1789

އާޓިކަލް 1. ހުރިހާ އިންސާނުންވެސް ދުނިޔެއަށް އުފަން ވަނީ މިނިވަން ކަމާއި ހަމަހަމަ ކަމާއި އެކުގައެވެ. އަދި އެމީހުން ދެމިތިބޭނީވެސް މިގޮތުގެ މަތީގައެވެ. އިންސާނީ ދަރަޖަކުރުންތަށް ބިނާވެފައި...

Read more
Page 3 of 4 1 2 3 4