ކުރިމަގު ޓީމް

ކުރިމަގު ޓީމް

ވޮކެބުލަރީ (އިނގިރޭސި ބަހުގައި ހިމެނޭ ބަސްތަށް) ލިޔުން 2: އާންމުކޮށް ބޭނުން ކުރެވޭ ނައުންތަށް ”ބީ“

Baby – ބޭބީ – ތުއްތު ކުއްޖާ Back – ބެކް – ފުރަގަސް/ ފަހަތް Background – ބެކްގްރައުންޑް – ފަހަތުގައިވާ ސަރަހައްދު/ފޮޓޯ ތަކުގެ. Bad...

Read more

ވޮކޭބުލަރީ: އިނގިރޭސި ބަހުގައި ބޭނުން ކުރާ ބަސްތަށް

އިނގިރާސި ބަހުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ބަސްތަކަށް ނިސްބަތް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ބަހަކީ ވޮކެބުލަރީ އެވެ. ވަކި ބަސް ތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އެންމެ އަސާސެވެ. އިނގިރޭސި...

Read more

އިގިރޭސި ބަހުގެ ނައުން އާއި ވާބްގެ ތަފާތު

އިގިރޭސި ބަހުގައިވާ ހުރިހާ ބަސްތަކެއްވެސް ވަނީ ތަފާތު ބައިތަކަކަށް ބަހާލެވިފައެވެ. މި ލިޔުމުގައި ބަލާލާނީ އޭގެ ތެރެއިން ދެބަޔަކަށެވެ. އެއީ ނައުން އާއި ވާބް އެވެ. އިގިރޭސި...

Read more
Page 2 of 4 1 2 3 4