ކުރިމަގު ޓީމް

ކުރިމަގު ޓީމް

ދުނިޔެ ފިޔަވާ އިންސާނުން ދިރިއުޅެން އެންމެ އެކަށޭނަ ޕްލެނެޓް

ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކާއި ބޮޑެތި ބިލިޔަނަރުން އެކަތިގަނޑަކަށް ނިކުމެ ރޭސް ޖަހަމުން ދަނީ މާސް އާއި ދިމާލަށެވެ. ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުރީގައި އުޅެނީ އެމެރިކާ، ރަށިޔާ...

Read more

އިންސާނުން އަދި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކާއި ބެހޭ ގަރާރު 1789

އާޓިކަލް 1. ހުރިހާ އިންސާނުންވެސް ދުނިޔެއަށް އުފަން ވަނީ މިނިވަން ކަމާއި ހަމަހަމަ ކަމާއި އެކުގައެވެ. އަދި އެމީހުން ދެމިތިބޭނީވެސް މިގޮތުގެ މަތީގައެވެ. އިންސާނީ ދަރަޖަކުރުންތަށް ބިނާވެފައި...

Read more

އަންހެން އަދި ފިރިހެން ވެރީންގެ ވެރިކަމުގެ ތަފާތު ތަކާއި އެއްގޮތް ކަންތަކަށް ބަލައިލުމެއް

ދުނިޔޭގެ ދިގު ތާރީހަށް ބަލާއިރު އަންހެނުންނަށްވުރެ ގިނައިން ވެރިކަން ކޮށްފައިވަނީ ފިރިހެނުންނެވެ. ދެ ޖިންސްގެ މީހުން ވެރިކަން ކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކަށް ބަލާއިރު ވެރިކަމުގެ ތަފާތު ތަކަށްވުރެ ގިނައީ...

Read more
Page 2 of 3 1 2 3