މާސްއަށް ކުރާ ދަތުރު

ޕާސިވިއަރެންސް ރޯވާގެ ދަތުރު

ތިރީގައި މިވަނީ ރޯވާ ސްޕޭސް ކްރަފްޓް ދަތުރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަގެވެ.
ތިރީގައި މިވަނީ ރޯވާ ސްޕޭސް ކްރަފްޓް މާސްއަށް ކުރަމުންދާ ދަތުރު ވަގުތުންނެވެ.

ގޭލް ކްރޭޓާގެ މޫސުމް​

ގޭލް ކްރޭޓާ އަކީ މާސްގެ ހަނަފަސް ސިޓީއެކެވެ. އެ ސިޓީގައިވާ ކިއުރިއޯސިޓީ އިން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެ ސިޓީގެ މޫސުމް ދުނިޔެއަށް ފޮނުވައެވެ.

އެލީސިއަމް ޕްލެނީޓިއާގެ މޫސުމް

އެލީސިއަމް ޕްލެނީޓިއާ އަކީ މާސްގެ އީކުއޭޓާ ކައިރީގައިވާ ސިޓީއެކެވެ. އެ ސިޓީއަށް 2018 ވަނަ އަހަރު ފޮނުވި އިންސައިޓް ރޯވާއިން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެ ސިޓީގެ މޫސުމް ދުނިޔެއަށް ފޮނުވައެވެ.