ތާރީހް

އިންސާނުން އަދި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކާއި ބެހޭ ގަރާރު 1789

އިންސާނުން އަދި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކާއި ބެހޭ ގަރާރު 1789

އާޓިކަލް 1. ހުރިހާ އިންސާނުންވެސް ދުނިޔެއަށް އުފަން ވަނީ މިނިވަން ކަމާއި ހަމަހަމަ ކަމާއި އެކުގައެވެ. އަދި އެމީހުން ދެމިތިބޭނީވެސް މިގޮތުގެ މަތީގައެވެ. އިންސާނީ ދަރަޖަކުރުންތަށް ބިނާވެފައި...

އަންހެން އަދި ފިރިހެން ވެރީންގެ ވެރިކަމުގެ ތަފާތު ތަކާއި އެއްގޮތް ކަންތަކަށް ބަލައިލުމެއް

އަންހެން އަދި ފިރިހެން ވެރީންގެ ވެރިކަމުގެ ތަފާތު ތަކާއި އެއްގޮތް ކަންތަކަށް ބަލައިލުމެއް

ދުނިޔޭގެ ދިގު ތާރީހަށް ބަލާއިރު އަންހެނުންނަށްވުރެ ގިނައިން ވެރިކަން ކޮށްފައިވަނީ ފިރިހެނުންނެވެ. ދެ ޖިންސްގެ މީހުން ވެރިކަން ކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކަށް ބަލާއިރު ވެރިކަމުގެ ތަފާތު ތަކަށްވުރެ ގިނައީ...