Raajjeygai meehun merumuge baaru sarukaarah dhinumun nikunnaane natheejaa.

Alhugandu mennakee zamaanussure amaan kamaa eku dhiri ulhemun anna baeh. Ibn Batuta ge bahun bunaanama dhivehinnakee ley ohorumeh dhekefai nuvaa baeh. Raajje islam vumuge kureen ves dhivehinnakee rangalhaa nubai vakikoh, amaan kamaa eku ulhemun dhiya baeh. Eyruves meehun kathilumaa, ekaku anekakah aniyaa kurumakee divehin gaboolu kuraa kameh noon. Dhiri hurumuge haggakee miadhaa jehendhen ves alhugandu men hurumattheri koh hithaa, hithuge emme adin gaboolu kuraa haggeh.

Dhuvas thah furolhemun dhaavarakah Dhivehinge hiyaalaa fikuru ves dhanee furolhemun. Kureege hiyaalu thah dhookollumah fahu fahuge, hiyaalu thakah dhanee maruhabaa kiyamun. Migothun marugè adhabakee mi fahakan ais dhivehinge therey bahus kurevemun anna kameh. Mi adhabakee veythuvedhiya zamaan thakuga dhuniyeyge hurihaa thaneggai ves dheefaivaa adhabeh. Maruge adhabu dheefaivaa kuh thakuge thereyga meehun merumaa, sihuru hedhumaa, eh jinsge gulhun hingumaa, siyaasee kuh koggennaa, adhi aammu than thanuga ekaku anekakah dhon dheegen ves mi adhabu dheefai eba huri.

Ivey aduthakah kanfai hulhuvaalaa iru ivenee raajjeygai mi adhabu dheynee sarukaarunney, noonee court in kanda alhaa baekey bunaa adu.

Sarukaarakee eyge zaathuga aniyaa veri jamaa atheh, beyrufushun kithamme ofu ara araa huttas etherein aee fulha alhaa nimifa vaa thaneh. Alhugandumenge Majlis ah balaalinamaves mi manzaru eyge emme saafu kulaiga fennaane.

Maruge adhabu dhinumuge huddha sarukaarah dhinumakee Dhivehi rayyithun merumuge huddha sarukaarah dhinun. Mi dhennevee kuh koffavaa rayyithu meehaa merumuge huddha sarukaarah dhinun. Kithamme bodu kusheh kurinamaves sarukaaruge nazaruge rayyitheh vaanee rayyithakah, ehen kamun sarukaarah e maraalevenee Dhivehi rayyitheh. Baeh meehunge nazaruga mi ee massala eh noon, maruge adhabu dheyn jehey kusheh koffavaa rayyithaku sarukaarun merumakee massala eh noon.

Sarukaaru feshigen annanee rayyithunnaa hisaabun kamah vumun rayyithun dhin baareh noonee sarukaarakah libigeneh nuvey. ehen kamun, rayyithunnah e rayyithun merumuge baaru ves sarukaarah dheveynee hama e rayyithunnah. Raajjeyge majority meehun ge adu ahaairu 80 percent ah vure gina meehun ge adu huree maruge adhabaa ehkkolhah.

Raajjeygai maruge adhabu dheyn rayyithun ebbas vumun e adhabu dhinumah amuru kuraanee raajjeyge court in. Mi baaru hama ekani court thakah dhinumun nukunnaane massala thakeh ebahuri, egothun furathama kamakah, court thakuga hukum kuraanee emme gazee eh, noonee fandiyaarunge bench akun.

emme meehaku hukum kuran behettumun bey insaafun hukum kurun gaai. sababakee emme meehaku ganelumakee faseyha kamakah vefa, bodethi jamaa-ai thakun kuraa pressure emme meehakah hifahattaa nulevi, pressure kuraa kolhakah hukum kurun.

ehenkamun maruge adhabu dheyn hukum kuran vaanee madhuvegen 10 meehunge bench akun, e bench ge hurihaa fandiyaarun ebbas vumun. emme fandiaareh dhekolhu veenama ves hukum kurevigen nuvaane. sababakee, rayyithaku gathulu kuraa iru emeehakaa emeehaku kuri kushaa dheytherey evves shakkeh ovegen nuvaanethee. Emme fadiyaaregge ge hiyaalu thafaathu veenamaves ehisaabun shakku ufedhunee. evves rayyithaku nidhan oshoanna iru kusheh nei meehaku meri kamuge thuhumathu boluga alhuvaigen nidhaakah beynumeh nuvaane. Ehen kamun Dhivehinge namuga meehaku maranvaanee e kuri kushaa medhu evves hiyaalu thafaathuvumeh nethiyyaa.

Maruge adhabu dheyn feshumun Ibun Batuta buni bas ethah satheyka aharah fahu badhalu vegen dhaane. Dhivehin ge loa matheega dhivehin ge ley ohorey than aee aammu kamakah vegen dhaane. Insaanunnakee desensitize vaa baeh kamun furathama faharu ley ohorey manzaru fenumun undhagu vedhaane. Namaves fahun ekan aee aadhaige kamakah vegen dhaane, emme fahun e manzaru aee libey hinhama jehumakah vumakee ves gaai kameh. haveeru gadeega football match balan dhaahen dhivehin gathulu kuraa manzaru balan dhaa meehun ves ulheyne. Rome ga maruge hukun kuraa than fahun kulhivaru balaa thanakah vegen dhiyaee. Maru vumun aiyjjahai ulhunu.

Sarukaarakee eyge zaathuga aniyaaveri jamaa athakah vumun, mifadha baareh sarukaarah dhinumuge kurin efadha baaregge beynun nahamu gothuga beynun koffaanetho ves balaalun muhimmu. Miadhu kithamme rangalhu veriyaku huri nama ves maadhan verikamah araanee kon kahala meehehkkameh evves meehakah neygey. ehenkamun miadhu alhugandu mennah elhey kathi fiyavalhakun alhugandu menge dharinge furaana kandeege miya macchah erumakee gaai kameh.

Maruge adhabu dheyn feshumun eygein dhivehinnah kuraanee faidhaa thoa noonee gellun thoa ves balaalumakee buddhiveri kameh. migothun kuraane eh faidhaa akee jalu thakah laafa baithibban jehey meehunge adhadhu madhu vun.Misaalakah meehun merumuge kuh, nuvatha masthuvaa thakethi beynun kurumuge kushah maruge hukum kurumun jalu thakuge meehunge adhadhu dhah vegen dhaane.

Maruge hukumun nikunnaane gellumakee bey insaafun maruvaa meehun gina vun. Sababakee evves gaumehgge adhulu insaafuge nizaamakee ehaa furihama nizaamakah nuvaathee, kusheh neh meehunah ves eki adhabu dhevifaa mihaaru ves eba huri. adhi kuriyah oi thanuga ves kusheh nukuraa meehakah adhabu dhevumakee ves ekasheegen vaa kameh.
ehen kamun court thakun marugè adhabu dheyn feshumun nuhaggun maruge adhabu dhevumakee ves ekasheegen vaa kameh.

evves insaanaku beynumeh nuvaane kushakaa nulaa maruge adhabu libeykah. meege ithurah dhen dhimaa vaane kamakee aammu meehun ehen meehunge furaana agukuraa minvaru dhah vegen dhiun. furaana aee emeehegge amalaa gulhifa inna echakah vegen dhaane. amalu goas meehegge furaana aee ageh nei echakah vegen dhaane. namaves ilmuverin dhekeygothuga hurihaa furaana akee ves eh ageh hunna echeh. furaana aa amalaa aee vaki dheyccheh.

Kan mihen oi namaves ebaehgge gaumegge gaanoonu thakaa gavaaidhu thah hadhaane gotheh ingeynee e gaumegge rayyithunnah, emeehaku ulhenvaa gotheh ingeynee emeehakah.