Insaafu ge feshun

Fairness nuvatha insaafu emme furathama feshigen aissa innanee dhefaraathuge baaru evvaru meehunge thereyn. ebaegge thereyga emmen ves evvarakah baaru gadha vefa, thalhaafolhumeh, nuvatha hanguraamayakah gossi nama dhefaraathah ves evvarakah gellun vaanekanmah fenijjeyaa emeehun dhen beynun vaanee vaahaka dhakkaigen massala hallu koh ebbas vumakah dhaan. mi ee insaafu ge feshun.

Insaafu ge emme furathama sifayakee viyafaari. mi viyafaari ge sababun eh faraathun beynun vaa echeh libi aneh faraathuge ves beynun fudhi dhey. ekaku athuga huri echeh anekakah dhinumah fahu anekeh ge athun beynun vaa echeh libidhey. ehenkamun insaafakee badhalu dhinumaai badhalu hoadhun. namaves mi buni gothah vaanee dhefaraathu baaru hama hama vegen. misaalakah badhalu hifumaa, shukuru adhaa kurun ves annanee meege thereyn.

Aslu buneveynee insaafu aissa innanee amilla hashi salaamai kurumuge gothunney. amilla yah visnaafa, keekuran tho thimanna yah meehegge faraathun gellumeh libenvee, badhaluga thimanna beynunvaa echeh nulibi? mi suvaalu hithaa hithaa koffa eynayah gellun vaakamah vanyaa dhen dhaanee fairness, nuvatha insaafah.

sababakee dhefaraathuge baaru evvaru vefa thalhaafolhumakah gossi nama eyge gellun dhefaraathah koffa, dhefaraathuge beynun ves nufudhi dhaane. ehenveema dhefaraathun ves ebbas vaa gothakah kanthah nimigen dhey. mee insaaf fesunu goi.