Aslu dhivehin ge bahakee kobaa?

Insaanaa dhuniye ah anna hisaabun feshigen eynaa dhiri ulhemun annanee ehen insaanun ge ehee aa eku. adhi dhuniye ah annanee ves ehen insaanakah depend vegen. dhen dhuniye ah aumaffahu eyna dhiri hurumattakaa fuddhaan jehey beynun thah fuddhan ehen meehun ge ehee beynun vey. mi ehee hoadhan ehen insaanunnaa eynayaa gulhuveyne gothakee kobaatho balaairu, fenna hama ekani gothakee muaasalaathu ge zariyyaa in. muaasalaath kohggen eynage beynun thah kiyaa dheegen.

Insaanunnakee social animal akah vumun evves meehakah ehen insaanunnaa nulaa noolheveyne. mi social gulhun gulhuvai dhenee muaasalaath ge zariyaa in.
ehen kamun bahakee insaanaage dhiri hurumaa gulhifa vaa echeh.

Dhivehi raajje mihaarah balaa iru adu ivenee dhivehin ge bahakee dhivehi bahey bunaa adu. Ekam raajje ah overall koh balaa iru fennanee ehen manzareh. aee raajjey ge uthuru meehun vaahaka dhakkaa gothaa dhekunu meehun vaahaka dhakkaa gothaa thafaathu than. Dhen misaalakah emme furathama hurihaa dhivehin eh gothakah vaahaka dhekki namaves, bahakee evolve vaa echakah vumun dhekunu meehun vaahaka dhakkaa goi thafaathu vee kamah vedhaane. kureega ga komme gothakah kanthah hingaafa vee nama ves mihaaru miothee bas thafaathu vefa.

mihaaru ufedhey suvaalakee dhivehi bas kobaahey. mi suvaalah javaabeh hoadhan raajeyge eki kankolhu thakah balaa iru fenna manzaru anekkaa ves thafaathu. Raajjeyge medhu thereyn feshigen uthurah hurihaa rashegge meehun vaahaka dhakkanee Male’ bahun. dhekunah balaa iru, laamu meehun ge bas Male’ bahaa varah eggoi. dhen huvadhu ah balaa iru emeehun vaahaka dhakkanee Huvadhu bahun, fuvahmulaku meehun fuvahmulaku bahun, addu meehun vaahaka dhakkanee addu bahun.
kan mihen oi iru alhugandu men bahuge dhuvas faahaga kuraa iru mi fennanee hama ekani Male’ bas faahaga kuraa than. adhi Male’ bahakee dhivehi bas kamah dhakkaafa, promote kuraa than. thedheh Male’ bahakee dhivehin ge bahehei, ekam dhivehin ge bahakee male bas ekanyeh noon. Raajjeyge dhekunu meehunnakee ves dhivehin ehenveema dhekunu meehunge bahakee ves dhivehin ge bas kamah vaanee.

mihaaru dhivehi bahuge radheef ga kommes varakah dhekunu bas thakaa bahuge maana himanaafa vey. ekam adhives Male’ bas noon ehen baheh sarukaarun gabooleh nukurey. dhekunu rah rashuga hunna sarukaaru idhaaraa thakun ves Male’ bas noon baheh bala eh nuganey. nama ves aee maa bodu massala eh heneh hiyeh nuvey sababakee dhivehinge thauleem ga mi innanee male’ bahun. hurihaa dhivehinnavves Male’ bahun vaahaka dhakkaa bas dheyha vey. nama ves dhivehin ge thauleemee mugarraru ge thereah kommeves varakah dhekunu bas ves laafa hurumakee muhimmu kameh kamah belevey, sababakee mee hurihaa dhivehinnah ves engen jehey echakah vaathee.

Dhen dhivehi bas kobaatho balaaleema mi fennanee gulhaalevi faivaa hatharu baheh aee Male’ bahakaa Addu bahakaa, fuvahmulaku bahakaa, Huvadhu baheh.