Alanaasi indhaane’ goi

Alanaasi akee dhivehin ge thereyga varah mashooru meyvaa eh. ehaa foni, angayah meeru, fani giraigen ves boan kamudhaa meyvaa eh. dhivehin zamaanussuren alanaasi hoadhaa ulhunee beyrun genesgen. sababakee raajjeyakee alanaasi ehaa fulhaa koh haddhaa thanakah nuvun.
engifaivaa gothuga kuree zamaanu raajeyge dhekunu atholhu thakuga fudhey varakah ginaan haddhaa ulhunu, mihaaru ves baeh rah rashun madhun namaves fennaan hurey. gina faharah geygeyga e onna hus thanuga, noonee, valu thereyga, noonee chas bingadu onna hisaabu thakuga haddhaa ulhey.

alanaasi akee eyge zaathuga, tropical fruit eh, meege maanayakee hoonu gadha hisaabu thakuga hedhey gaheh. ehaa ginaan fen beynumeh nuvaane, bali thakaa dhuru ves gaheh. gas jahaa nimumah fahu dhen ithuru kameh kuraakah nujeheyne, hama ekani onnaanee meyvaa elheema e kandaigen keun. aammu koh raajjeyge fasganduga e hunna fenun gahah gahah vaavarah fen libeyne. ithurah fen dheykah nujeheyne.
gas indhaa dhuvahun feshigen meyvaa elhumaa dheytherey dhe aharaa thin aharaa dhemedhu muddhatheh nagaa kamah vey. miee migothah falhaa gasthakah balaa iru dhigu muddhatheh, namaves gas heddhumah kuran jehey masakkai madhu vefa gahah beynun vaa jaaga kuda vumun, dhigu muddhatheh viyas eyge maa bodu undhaguleh nuvaane. anekkaa geygayaa beyru bageechaa thakuga ves haddhaalan rangalhu balaalan ves reethi gaheh.

alanaasi heddhumah emme furathama, alanaasi eh hoadhaafa eyge kolhun burikollaanee. kolhuga hunna faiy thah e burikuri baiga reechah hunna gothah buri kuraan vaanee. ebayakee alun moo falhuvaafa indhaa bai. moo felhuvumattakaa hadhaane gothakee fen echeh ge thereah laafa kudakoh avidhey gothah bahattaanee. migothah behetteema eh mas noonee mahakaa fanara dhuvas therey moo falhaane.
moo felheema gos pot eh ga noonee gas indhan beynun vaa thaneh ga indhaanee.
alanaasi gahakee dhuvaalu ge gina vaguthu iruge avi beynun vaa gahakah vumun gas indhan vaanee hiki, iruge ali veehaa ves ginaan libey hisaabehga.
dhen gahah fendheyiru dheyn vaanee kiriyaa bingandu themey varah. emme ginaan gas maruvaa sababu thaku therey himeney kameh e gahah ginaan fen dhinumakee. veemaa fen dhinumugai veehaa ves bodah balan vaane.
migothah beyndheema 1-2 years therey gahun meyvaa binna varu vaane. alanaasi falhaigen eythi bindhaa varah dhon vaanee mulhi alanaasi ah ran reedhoo kula eh ereema, ehisaabun e binnan vee.
alanaasi bindhumah fahu eyge kolhuga hunna thanun ves kurin kiyaadhin gothah gaheh felhuvidhaane.